A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Taxation knowledge|collins and conners limited

Taxation knowledge

 

64x64

การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง ?

       การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกจากผู้เสียภาษีจะชำระภาษีโดยการถูกหักภาษีณที่จ่ายแล้วถ้าในการยื่นแบบแสดงรายการและคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการที่ยื่นนั้นมีภาษีที่ต้องชำระหรือต้องชำระเพิ่มเติมอีกก็ให้ชำระหรือชำระเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมกับการยื่นแบบนั้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระจะออกหลักฐานใบเสร็จแสดงการรับเงินภาษีและถือเป็นหลักฐานแสดงการยื่นแบบฯให้กับผู้ยื่นแบบแสดงรายการทุกรายการชำระภาษีเลื...
64x64

ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน ?

       1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เดิมเรียกว่าสำนักงานสรรพากรเขต/อำเภอ)สำหรับการยื่นแบบฯภ.ง.ด.90หรือภ.ง.ด.91ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง 2. ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดสำหรับการยื่นแบบฯระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมเท่านั้นและมีภาษีที่ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯดังนี้ 2.1ธนาคารพาณิชย์ไทย(ยกเว้นบมจ.ธนาคารกรุง...
64x64

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

      แบบแสดงรายการที่ใช้มีดังต่อไปนี้ ชื่อแบบ ใช้ยื่นกรณี กำหนดเวลายื่น ภ.ง.ด.90 มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท มกราคม-มีนาคมของปีภาษีถัดไป ภ.ง.ด.91 มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ม.40(1)ประเภทเดียว มกราคม-มีนาคมของปีภาษีถัดไป ภ.ง.ด.93 มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ ภ.ง.ด.94 ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่5,6,7แ...
64x64

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

      การหักลดหย่อนหมายถึงรายการต่างๆที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายการหักลดหย่อนกรณีต่างๆมีดังต่อไปนี้1.การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป1.1ผู้มีเงินได้30,000บาท(ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยถึง180วันหรือไม่ก็ตาม)1.2สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้30,000บ...
64x64

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร?

      เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกันเพื่อความเป็นธรรมในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้(พึงประเมิน)ออกเป็นกลุ่มๆตามความเหมาะสมเพื่อกำหนดวิธีคำนวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดดังนี้ 1.เงินได้ประเภทที่1ได้แก่เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็น-เงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ-เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง-เงินที่คำนวณได้จากมูล...
 1 2 >